Image

Z Kartą Mieszkańca do przedszkoli!

Przypominamy, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują dodatkowe kryteria dla rodziców/opiekunów prawnych kandydata, którzy posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca + 2 punkty.
Nie masz karty? Złóż wniosek online przez naszą stronę! Po prostu wejdź w zakładkę ZAŁÓŻ KONTO i postępuj według instrukcji.

2 marca – początek rekrutacji do kl. I
10 marca – początek rekrutacji do przedszkoli i „zerówek”.

Od 10 marca od godz. 8:00 w naszej gminie rozpoczynamy nabór do przedszkoli. Podobnie jak w  ubiegłym roku nabór ten będzie się odbywał poprzez Internet – w wersji elektronicznej. Osoby, które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą wypełnić wniosek na drukach pobranych z przedszkola. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu rekrutacyjnego,  wypełniony wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu, należy złożyć wraz  z załącznikami  w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx  

Na tej stronie dokładnie opisane będą etapy rekrutacji poprzez Internet. Nabór do przedszkoli zostanie zamknięty 28 marca o godz. 13:00. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostanie ogłoszona 1 kwietnia do godz. 13:00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe:

 1.  wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

 1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą - kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;
 3. rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty;
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty;
 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

Do rekrutacji mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”).

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 2 marca, a zakończy 23 marca i będzie odbywała się bez rekrutacji elektronicznej. Wypełniony wniosek/zgłoszenie należy złożyć do szkoły, w której rodzice chcą, aby dziecko się uczyło od 1 września. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły zostają do niej przyjęte na podstawie zgłoszenia rodziców. W przypadku, gdy rodzice zdecydują, że chcą zapisać dziecko do szkoły poza obwodem (np.  dziecko mieszkające w Krośnie do szkoły w Mosinie lub Pecnej), to należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Dla kandydatów do klas I przygotowano dodatkowe kryteria rekrutacyjne:

 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
 2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
 3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina –2 punkty;
 5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kl. I zostaną podane do wiadomości 29 marca po godz. 13.