• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.mkm.mosina.pl

Urząd Miejski w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mkm.mosina.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Postrzegalność: (częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Modrzyński
 • E-mail: jakub.modrzynski@mosina.pl
 • Telefon: 618109528

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Mosina
 • Adres: Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
 • E-mail: um@mosina.pl
 • Telefon: +48 618-109-500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktu obsługi

 • budynek, w którym znajduje się punkt obsługi MKM znajduje się na parterze, co umożliwia swobodny wjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • na wejściu do budynku pełni służbę strażnik miejski, w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Urząd Miejski w Mosinie
adres: Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
kontakt: um@mosina.pl
telefon: +48 618-109-500

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku jest od strony pl. 20 Października i ul. Wąskiej, drzwi otwierane na zewnątrz.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dostępne są miejsca parkingowe, są również miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe można znaleźć w pasie miejsc postojowych na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety
Toaleta dla klientów znajduje się w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Punkt znajduje się na parterze, przy wejściu nie ma progów.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Wizyta z psem przewodnikiem
Dozwolona.

Udogodnienia dla osób starszych
W budynku głównym Urzedu Miejskiego w Mosinie znajduje się poczekalnia z krzesłami i stolikami.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.