• Home
  • Bezpłatne przejazdy komunikacją gminną
Image

Bezpłatne przejazdy komunikacją gminną

Na podstawie Uchwały nr XXXV/280/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2020 r. od 1 stycznia br. posiadacze Mosińskiej Karty Mieszkańca mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji gminnej.

 

Przypominamy, ze na podstawie UCHWAŁY NR XXII/155/20 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 23 stycznia 2020 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów gminnym transportem zbiorowy – poza uprawnieniami ustawowymi – przysługują:
1) dzieciom do lat 6 – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
2) dzieciom w trakcie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, mieszkającym na terenie gminy Mosina – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
3) dzieciom i młodzieży uczącej się do ukończenia 26 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej;
4) opiekunom dowożącym/odbierającym dzieci w wieku do lat 9 do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Mosina na i z zajęć, (obejmuje również przejazd realizowany po dziecko oraz po odwiezieniu dziecka), w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji „Lato” i „Zima”, na podstawie: zaświadczenia wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły określającego trasę przejazdu, według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
5) honorowym dawcom krwi I stopnia – na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość; DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznan, dnia 30 stycznia 2020 r. Poz. 1163
6) osobom niepełnosprawnym (w tym dzieciom i młodzieży) wraz z opiekunem – na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
a) orzeczenia lub wypisu z orzeczenia albo legitymacji, z jednym z następujących stwierdzeń:
- całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
- znaczny stopień niepełnosprawności,
- pierwsza grupa inwalidztwa, wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości;
b) orzeczenia o niepełnosprawności dla osób w wieku do 16 roku życia, wydanego przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydanego przez lekarza leczącego, wraz z dowodem tożsamości;
c) legitymacji wydanej przez szkoły i placówki specjalne (wzór MEN-I/50a/2);
d) legitymacji wydanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z wpisem stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub znaczny stopień niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidztwa);
e) orzeczenia lub wypisu z orzeczenia albo legitymacji, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności tylko z powodu niesprawności narządu wzroku (dawna II grupa inwalidztwa), wydanego przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wraz z dowodem tożsamości;
f) legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych z jednym z następujących wpisów, stwierdzających:
-
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa);
7) funkcjonariuszom Policji – na podstawie legitymacji służbowej policjanta;
8) umundurowanym funkcjonariuszom żandarmerii wojskowej oraz umundurowanym funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Mosinie – w czasie pełnienia służby;
9) osobom, które ukończyły 70 lat – na podstawie dowodu tożsamości;
10) inwalidom wojennym i wojskowym – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego), wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
11) osobom objętym Programem „Mosińska Karta Mieszkańca” – na podstawie Karty „Mosińska Karta Mieszkańca” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
12) osobom objętym Programem „Karta Dużej Rodziny” – na podstawie Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Uprawnienia do ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym – w wymiarze wyższym niż wynikające z ustawy – przysługują:
1) doktorantom szkół wyższych do ukończenia 35 roku życia – na podstawie legitymacji doktoranta;
2) głuchoniemym – na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych z jednym z następujących wpisów, stwierdzających: a) umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
b) całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa inwalidzka); Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 1163
3) emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których otrzymują zasiłki rodzinne – na podstawie legitymacji emeryta-rencisty albo aktualnego odcinka emerytury lub renty, wraz z dowodem tożsamości
– na podstawie decyzji o przyznanie zasiłku rodzinnego, wydanej przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości;
4) kombatantom – na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.